VI. РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОЕКТА

 

6.1. “Помагащо взаимодействие”

Понятието помагащо взаимодействиеследва да се разбира като връзка, при която един от двамата участници най-малкото търси начин да благоприятства в другия неговото израстване, развитие, зрелост, подпомага го, за да може той да постигне едно по-добро ниво на  самореализация и възможности, за да се справя сам с житейските ситуации. Всичко това се вписва в рамките на европейската политика за защита правата на личността, както и за подпомагане и защита на изоставени лица.

Тези лица (млади или възрастни) имат нужда от морална, емоционална, психологическа, медицинска, логистична, финансова и юридическа подкрепа, в която именно се вписва и понятието “помагащо взаимодействие”.

Акцентът не са техническите средства, необходими, за да се осъществи помощта, а човешкият фактор, установяването на връзка между субектите в процеса.

6.2. “Изоставен”

Понятието изоставен следва да бъде дефинирано по отношение на групата, която имаме предвид. По-долу са представени дефинициите, предложени от партньорите по проекта:

  • Когато говорим за изоставени млади хора, следва да имаме предвид: сираци, млади хора, които са отделени от семействата си, защото не полагат грижи за тях или ги лишават от образование, млади хора, които се отхвърлени от семействата си. Възрастовите групи са две: от 0 до 14 години за децата и от 14 до 18 години за юношите.

  • Когато говорим за изоставени възрастни хора (над 65 години), следва да имаме предвид: зависими лица, които са изоставени от семействата си или нямат семейства, за които болест и/или старост, и/или бедност не им позволяват да живеят самостоятелно, или имаме предвид маргинални лица и/или такива, които са изключени от социалния живот.

6.3. “Valoriser”

Определение на понятието “валоризация” (източник: Национална агенция “Леонардо да Винчи” – България,  http://leonardo.hrdc.bg/apply/disval.htm#def).

“Валоризация” е френски термин, който се е наложил в европейското общество на институциите, работещи в сферата на професионалното обучение. Валоризацията е процес на разпространение и употреба на резултатите от предишни проекти с цел оптимизиране на тяхната стойност, увеличаване на тяхното въздействие и внедряването им в системите и практиките за професионалното обучение на регионално/национално и европейско ниво.

“Валоризацията” може да се опише като процес на разработване на проект за обучение и използване на резултатите (продукти и процеси, свързани с обучението, методология, обучителни материали и т.н.) с цел да се повиши тяхната стойност и въздействие в съществуващия или в нов контекст (целеви групи, компании, сектори, институции и системи за обучение и др.).

За да бъде ефективен, процесът налага:

·        Фокусиране върху нуждите на крайните потребители още от началото на проекта.

·        Разпространение на иновативни обучителни продукти и резултати.

·        Подбор и анализ на подходящи за предаване и посрещане на нови нужди продукти.

·        Превод и адаптиране към новия целеви контекст.

·        Стартиране на пилотни проекти и експериментиране.

·        Насочване към пълно интегриране в новия контекст.

Този процес може да бъде приложен на микро или макро ниво, като целта е да се достигне пълно и трайно интегриране в местните, регионални, национални и/или европейски системи и практики в сферата на обучението, включително чрез формално сертифициране на квалификации.
 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

 

7.1. Начално професионално обучение

Под “начално професионално обучение” следва да се разбира всяка форма на начално професионално обучение, включително техническо и професионално, стаж и професионално ориентирано обучение за получаване на професионална квалификация, призната от съответните компетентни власти в страната-членка, в която е получено обучението.

7.2. Обучение, обвързано с работата

Под “обучение, обвързано с работата” следва да се разбира професионално обучение на всички нива, включително висшето образование. Това професионално обучение, признато или сертифицирано от компетентните за това власти в страната-членка, където е получено обучението, съобразно нейното законодателство, процедури и практики, включва структурирани периоди на обучение във фирми и в центрове за професионално обучение, където е подходящо.

7.3. Непрекъснато професионално обучение

Под “непрекъснато професионално обучение” следва да се разбира всяка професионално обучение, предприето от работника в Общността, по време на неговия или нейния активен професионален живот.

7.4. Учене през целия живот

Под “учене през целия живот” следва да се разбира възможностите за образование и професионално обучение, предоставени на индивидите в рамките на техния активен професионален живот, с цел да им се позволи непрекъснато да адаптират и обогатяват знанията, уменията и компетенциите си, както и да придобиват нови такива.

7.5. Отворено и дистанционно професионално обучение

Под “отворено и дистанционно професионално обучение” следва да се разбира всяка форма на гъвкаво професионално обучение, включително:

  • Използване на ИКТ техники и услуги в традиционни и нови форми и

  • Подкрепа под формата на индивидуализирано съветване и наставничество.

7.6. Европейски пътеки за професионално обучение, обвързано с работата, и стаж

Под “европейски пътеки за професионално обучение, обвързано с работата, и стаж” следва да се разбира всеки период, реализиран от даден човек в страна-членка, различна от тази, в която той/тя е получил(а) началното си професионално обучение, част от обвързаното с работата професионално обучение.

7.8. Професионално ориентиране

Под “професионално ориентиране” следва да се разбира поредица от дейности като консултиране, информиране, оценяване и съветване, за да се помогне на хората да направят своя избор по отношение на началното и непрекъснатото професионално обучение, а също така и на възможностите за професионална реализация.

7.9. Предприятие

Под “предприятие” следва да се разбира всички предприятия в обществения и частния сектор, независимо от мащабите им, правния им статут или икономическия сектор, в който оперират, както и всички видове стопански дейности, включително и социалната икономика.

7.10. Работници

Под “работници” следва да се разбира всички хора на пазара на труда, в съответствие с националното законодателство и практики, включително и индивидуалната заетост.

7.11. Организации за професионално обучение

Под “организации за професионално обучение” следва да се разбира всяка обществена, отчасти обществена или частна структура, която, в съответствие с националното законодателство и/или практики, осъществява професионално обучение, допълнителна квалификация, актуализиране на професионалното обучение, независимо от наименованието, което му е дадено в страните-членки.

7.12. Университет

Под “университет” следва да се разбира всяко висше учебно заведение според националното законодателство и практики, което предлага квалификации или дипломи на това ниво, независимо от това как се наричат тези заведения в страните-членки.

7.13. Студенти

Под “студенти” следва да се разбира лица, записани в университетите, независимо от тяхната специалност, с цел да следват висше образование, за да придобият степен или диплома, включително до ниво докторат.

7.14. Социални партньори

Под “социални партньори” на национално ниво следва да се разбира сдружения на работодателите и работниците, в съответствие с националното законодателство и/или практики, а на ниво Общност това са сдруженията на работодателите и работниците, участващи в социалния диалог.

7.15. Местни и регионални партньори

Под “местни и регионални партньори” следва да се разбира социалните партньори на ниво Общност, европейските федерации на работодателските и професионалните съюзи в конкретните сектори, сдружения и организации с европейски статус и измерения.

7.16. Референтни материали

Под “референтни материали” следва да се разбира всички анализи, доклади, проучвания и успешни практики, които дават възможност да се определи на европейско ниво относителната позиция, в която се намира всяка една от страните-членки и напредъка, който е постигнала в дадена област или по даден проблем

ç back