Network of European Tertiary Level Educators (NETTLE)

“Европейска академична мрежа”

 Проектът е предложен в рамките на програмата СОКРАТ/ ЕРАЗЪМ ІІІ и се ръководи от Центъра за преподаване и учене в Университета в Саутхемтън, Обединеното Кралство. Основната целева тематична област са нуждите от образование и подготовка на академичния състав, както при навлизане в професията, така и при продължаващото професионално развитие.

В период от три години целите на тематичната мрежа ще бъдат:

·        провеждане на сравнително проучване на педагогическите традиции и тенденции и свързаните с тях подходи към ученето, преподаването и оценяването във всяка от участващите страни;

·        провеждане на анализ на нуждите от умения и компетенции, изисквани от преподавателите в третата степен, идентифицирайки значими пропуски в уменията;

·        обзор и сравнение на съществуващото осигуряване на тези изисквания, едновременно при навлизане в професията и след това;

·        коопериране при установяването на академична рамка, в която ще се посрещнат тези изисквания, като се вземат предвид съвременните способности на европейските технически и човешки ресурси за подкрепа на рамката, и препоръки за бъдещето;

·        създаване на он- лайн общества в помощ на събирането на данни и формулирането на рамката; и

·        разработване на предложение за осъществяване на рамката на пилотна база, за което ще се търси допълнително финансиране.

Целевите групи, които ще се възползват от тази тематична мрежа, са:

·        новопостъпилият академичен състав и по- опитните преподаватели, които се нуждаят от професионално усъвършенстване;

·        разработващите образователни програми и други, като специалисти, разработващи обучителни технологии, и информационни специалисти, които осигуряват подкрепа на преподаватели в третата степен, и

·        студенти и други обучаеми, чийто нужди ще бъдат посрещнати по- ефективно.

Участват 52 партньора от 31 европейски страни, като от България са включени ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски” и Нов Български университет.