imago 2010

     личности в европейски институции, които се занимават с подготовката и квалификацията на учители и възпитатели

     преподаватели в областта на предучилищното и началното училищно образование в университетите

     студенти, учители и възпитатели, участващи в процесите на подготовка, следдипломна квалификация и преквалификация

     деца от детските градини и ученици