Imago 2010

Imago 2010 е европейски партньорски проект в рамките на програмите на Европейския съюз за Учене през целия живот в областта на подготовката и следдипломната квалификация на училищния персонал (Програма за учене през целия живот Коменски).

Цели на проектите по Програма за учене през целия живот Коменски:

стимулиране и формиране на ключови компетенции за развитие на личността, както и за участие в културния и обществения живот

подобряване на качеството и подпомагане на подготовката на учители в Европа

създаване на поредица от разработки за преподаване и учене, насочени към подпомагане на работата за развитие на интердисциплинарни ключови компетенции

подобряване на учебната мотивация и процеса за формиране на учебни компетенции