Развитие на мрежа от центрове за професионално обучение и квалификация на млади хора с увреждания и на ресурсни учители за интегрирани ученици със специфични образователни потребности

Проектът е предложен за финансиране към МТСП по програма ФАР на ЕС BG2004/006-070.01.01 Развитие на мрежа от центрове за професионално обучение. Изпълнява се съвместно с Фондация ‘Манфред Вьорнер’.

Основната цел на проекта е да подпомогне процеса на интеграция в обществото на хората с увреждания в посредством подобряване достъпа до образование и професионално обучение.

Проектът ще е с продължителност 12 месеца.

Реализирането на проекта ще подобри капацитета на учители от София да работят като ресурсни учители в помощ на деца със специфични образователно потребности;   ще подобри достъпа на деца със специфични образователно потребности до качествено професионално обучение и ще подпомогне за увеличаване обществената информираност и подкрепа за интегрирано образование и достъп до всички социални сфери и услуги на хора с увреждания. Проектът ще е пример за добра практика на междусекторно партньорство между заинтересовани страни - академични институции, училища, неправителствени организации, държавни институции, за разрешаване на сериозен социален проблем.