СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

ФАКУЛТЕТ

 НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

КАТЕДРИ

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО

ПЕДАГОГИКА НА ИЗКУСТВАТА

 

 

ПЕТА ЕСЕННА

Научна конференция

 

ПРИЕМСТВЕНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ

В РАЗВИТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.

125 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

В БЪЛГАРИЯ

 

 

НАУЧНА ПРОГРАМА

 

Китен,  05 08  Септември  2007 г.


 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

доц. д-р Здравко Лалчев

 

Членове: доц. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Татяна Борисова, доц. дпн Клавдия Сапунджиева, доц. д-р Катерина Караджова, доц. д-р Жан Гологанов

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател: доц. д-р Божидар Ангелов

 

Членове: доц. д-р Здравко Лалчев, доц. дфн Томислав Дяков, доц. д-р Татяна Борисова, проф. дпн Клавдия Сапунджиева, доц. д-р Катерина Караджова, доц. д-р Жан Гологанов

 

Секретари:  гл. ас. Людмила Зафирова, ас. Илияна Симеонова, ас. Иван Душков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cептември, 05 (сряда)

 

Пристигане, регистрация, настаняване

 

Септември, 06 (четвъртък)

 

Откриване на конференцията

06 септември 2007 (четвъртък), 09.00, зала 1

 

Доцент доктор Милка Атанасова

1951 - 2007

 

Пленарни заседания

Заседание 1

Председател: Божидар Ангелов

Секретар: Здравко Лалчев

 

Септември, 06 (четвъртък), зала 1

 

09.00 – 09.30

125 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – СЪСТОЯНИЕ,       ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ

Божидар Ангелов

 

09.30 – 10.00

Предучилищното образование в контекста на ученето през целия живот

Екатерина Виткова

 

 

Секционни заседания

 

Секция А.  Предучилищна педагогика

Научен ръководител: доц. д-р Божидар Ангелов

Заседание 1

Председател: Весела Гюрова

Секретар: Радослав Пенев

 

Септември, 06  (четвъртък)  зала 1

 

10.15 – 10.45

Професор доктор Елка Петрова – основоположник на предучилищната педагогика  (Творчески портрет)

Снежана Въчева

10.45 – 11. 00

125 години предучилищно възпитание в България и съвременни тенденции в европейското образователно пространство

Димитър Гюров

11.00 – 11.20

                            КАФЕ ПАУЗА

 

11.20 – 11.35

Стратегии за организация на интегрирана образователна среда в детска градина

Мария Баева

11.35 11.50

Приемственост между образователните структури в периода на детството

Любослава Пенева

11.50 12.05

Динамика в творческите изяви на децата в продуктивните дейности

Елена Русинова

12.05 12.20

изкуството като комуникация

Лучия Ангелова

12.20 – 12.35

Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование

Тодор Шопов

Екатерина Софрониева

12.35 – 12.50

Преодоляване на проблеми при овладяване на математически представи в предучилищна възраст

Тодорка Велинова

 

 

Секция Б. Начална училищна педагогика

Научен ръководител: доц. д-р Татяна Борисова

Заседание 1. Математика и методика на математиката

Председател: Здравко Лалчев

Секретар: Габриела Кирова

 

Септември, 06 (четвъртък), зала 2

 

10.15 – 10.30

Развитието на педагогическата теория и практика във функция на обучението по математика

Асен Радойков Величка Спасова

 

10.30 – 10.45

Преподаване или пресъздаване на математиката в обучението на студентите

Здравко Лалчев

Маргарита Върбанова

10.45 11.00

Дидактически възможности на задачите с везни

Сава Гроздев

Тони Чехларова

11.00 – 11.20

КАФЕ ПАУЗА

 

11.20 – 11.35

Връзките събиране – изваждане и

умножение – деление и аналогията между тях в началното обучение по математика

Иванка Георгиева

11.35 – 11.50

По въпроса за делението с остатък

Таня Вълкова

11.50 12.05

Дидактически софтуер „Числови неравенства с естествени числа за  4. клас”

Сава Гроздев

Тони Чехларова

12.05 12.20

Задачи, създаващи интерес към математиката у учениците от 1. – 4. клас

Лиляна Апостолова-Политова

Пенка Гергова

12.20 – 12.35

Занимателни елементи при работата по проект “Математика    от   приказния  свят”   в  първи  и   втори клас

Габриела Кирова Татяна Вълчева-Стоянова

Румяна Лазарова

 

12.35 – 12. 50

Анализ  на  входно  равнище  по  математика  в  трети клас 

Райна Стоянова

12.50 – 13.05

„Най-важната задача на цивилизацията е да научи човека да мисли.” Томас Алва Едисон

Даниела Парушева

 

Секция Б. Начална училищна педагогика

Заседание 2. Обучение по български език и литература. Чуждoезиково обучение

Председател: Татяна Борисова

Секретари: Анна Георгиева, Илияна Симеонова

 

Септември, 06 (четвъртък), зала 3

 

10.15 – 10.30

Морфемният състав на думата в контекста на обучението по български език в началния етап на образованието

Нели Иванова

10.30 – 10.45

Семантичният диференциал като метод за  оценяване на степента на усвояване и осмисляне на знанията

Евгения Иванова

10.45 11.00

Анализ на резултатите от теста и диктовката по български език и литература в края на ІV клас

Татяна Борисова

Анна Георгиева

11.00 – 11.20

КАФЕ ПАУЗА

 

11.20 – 11.35

Влияние на училищната готовност на деца-билингви върху учебните постижения в края на първи клас

Пенка Кожухарова

11.35 – 11.50

Една вариативна практика към програмата “За равни възможности”

Светла Стоичкова

11.50 12.05

Речта на преподавателя по чужд език

Савелина Банова Екатерина

Димитрова

Правда Цанкова-Кънева

12.05 12.20

Теорията за множествените интелигентности и приложението и в чуждоезиковото обучение

Илияна Симеонова

12.20 – 12.35

Обучение с мултимедия по английски език

Орхидея Георгиева Юлия Тодоринова

12.35 – 12.50

Формирование нравсвенныйх ценностей у учащихся педагогического колледжа на занятиях английского языка

В. Полещук

М. Танка

12.35 – 12.50

Интерактивната дъска – перспектива в обучението в началното училище

Милена Йорданова

12.50 – 13.05

Оптимизиране на чуждоезиковото обучение

Светла Шенкова

Деян Михайлов

13.05 – 13.20

Използване на есето за проверка на придобитите религиозни знания във висшето образование

Светла Ангелова Шапкалова

 

 

Секция А.  Предучилищна педагогика

Заседание 2

Председател: Елена Русинова

Секретар: Розалина Енгелс

 

Септември, 06 (четвъртък)  зала 1

 

15.00 – 15. 15

Игрова култура и конструктивистично игрово взаимодействие в съвременното образователно пространство

Весела Гюрова

15.15 15.30

Подвижната игра като среща за разбиране и съпреживяване

Весела Гюрова

Шакир Сербес

15.30 – 15.45

Модели на родителско поведение и  профили на „аз-концепция” в предучилищна възраст

Радослав Пенев

15.45– 16.00

Съвременни образователни параметри на информационната грамотност 

Вероника Вълканова

16.00 – 16.15

Връзка на уменията за интерпретиране на иносказателността с уменията за сравнение и със степента на развитие на абстрактното мислене при пет-седемгодишни деца

Розалина Енгелс

16.15 16.30

Междуличностните отношения като условие за интегриране на децата от различни етноси в детската градина

Елена Георгиева

16.30 16.50

КАФЕ ПАУЗА

 

16.50 – 17.05

Същност и параметри на  педагогическата школа – върху опитът на Елисавета Кларк и Пенка Касабова в американската детска градина

Райна Захариева

17.05 – 17.20

Из историята на предучилищното образование  в Бургас (1878-1944)

Маргарита Терзиева

17.20 – 17.35

 

Развитие на училищното настоятелство в България от Освобождението до началото на ХX век

Таня Тодорова

17.35 17.50

Съхраняване и повишаване на изразителността на рисунката при 4-5-годишните деца чрез занимания с изкуствата

Петя Чешмеджиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция Б. Начална училищна педагогика

Заседание 3. Информационни технологии в обучението

Председател: Юри Тодоров

Секретар: Иван Душков

 

Септември, 06 (четвъртък)  зала 2

 

15.00 – 15.15

Виртуална лаборатория по образователен софтуер

Здравко Лалчев Николай Цанев Любен Витанов Иван Тонов

ИвайлоИванов

Таня Тонова Милена Йорданова Иван Душков Атанас Георгиев Теменужка Малчева

15.15 – 15.30

Разработване на курсове за дистанционна форма на обучение на студенти в образователно-квалификационна степен "магистър"

Николай Цанев Татяна Борисова Габриела Кирова

 

15.30– 15.45

За понятието мултимедийна грамотност

Юри Тодоров

Иван Душков

15.45 – 16.00

Състезание по информационни технологии за деца

Ивайло Иванов Весела Илиева

16.00 16.15

С мишка за... книжка!

Ивайло Иванов Виолета Кюркчийска

16.15 16.30

Информационните технологии в начален етап на основното ни образование- възможни ползи и вреди

Таня Савова

16.30 – 16.50

КАФЕ ПАУЗА

 

16.50 – 17.05

Технология за обучение на студенти от педагогически специалности за създаване на учебно съдържание с хипервръзки

Мима Трифонова

17.05 – 17.20

Дидактическата анимация в процеса на обучение

Наталия Витанова

17.20 17.35

Обучаваща компютърна презентация по математика на тема: „Математическа логика и нейната физическа интерпретация за студенти- педагози

Любка Алексиева

Здравко Лалчев

17. 35 17.50

Обучаваща компютърна презентация по математика на тема: „Множество за студенти- педагози

Гергана Вергова

Здравко Лалчев

17.50 18.05

Обучаваща  компютърна презентация по занимателна математика    на   тема:   „Пентамино  за  студенти-педагози

Нина Дългъчева-Колева

Здравко Лалчев

18.05 – 18.20

Обучаваща компютърна презентация по занимателна математика на тема: „Пентамино за ученици от началния курс  

Маринела Иванова

Здравко Лалчев

 

 

Секция Г. Социална педагогика и социални дейности

Научен ръководител: проф. дпн Клавдия Сапунджиева

Заседание 1

Председател: Клавдия Сапунджиева

Секретар: Стефан Стефанов

 

Септември, 06 (четвъртък), зала 3

 

15.00 – 15.30

Професор доктор Гинка Димитрова- юбилеен портрет

Клавдия Сапунджиева

Нели Бояджиева  Коста Герджиков

15.30 – 15.45

Авторитетът на учителя-възпитател

Гинка Димитрова

15.45– 16.00

Новият етап в развитието на методологията на качествените педагогически изследвания

Георги Бижков

16.00 – 16.15

Приложение на теорията на типовете в профилирането на специалисти в социално-педагогическата сфера (сравнение между студенти и работещи в помагащите професии)

Нели Бояджиева

16.15 -16.30

Съвременно състояние и тенденции в развитието на общата дидактика

Петър Р. Петров

16.30 – 16. 50

Кафе пауза

 

16.50 – 17.05

Предупредителни знаци за суицидна насоченост в детско-юношеска възраст и показатели за оценка

Иван Димитров

17.05 – 17.20

Социокултурната анимация – модел за социална интервенция в общността

Софка Каракехайова

Дора Левтерова Майя Грозданова

17.20 – 17.35

Преподаване, управление и подчертаване на разнообразието при подготовката на учители в СУ „Св. Климент Охридски”

Янка Тоцева

17.35 – 17.50

Иновации  в развитии ключевых компетенций будущих учителей

Наташа Мазачова

17.50 – 18.05

With partnership between teachers and parents to a more effective teaching

Snezana Mirascieva Emilija P.Gjorgjeva Vlado Petrovski

18.05 – 18.20

About some aspects of differentiation in teaching

Snezana Mirascieva

 

 

 

Септември, 07 (петък)

 

Пленарни заседания

Заседание 2

Председател: Божидар Ангелов

Секретар: Здравко Лалчев

 

Септември, 07 (петък), зала 1

 

09.00 – 09.30

Интегративна роля на изобразителното изкуство за интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст

Пламен Легкоступ

 

09.30 – 10.00

PRESCHOOL EDUCATION STRATEGIES IN TURKEY

Dinçay Köksal

 

 

 

Секционни заседания

 

Секция А.  Предучилищна педагогика

Научен ръководител: доц. д-р Божидар Ангелов

Заседание 3

Председател: Мария Баева

Секретар: Вероника Вълканова

 

Септември, 07  (петък), зала 1

 

10.15 – 10.30

Mask and drama in elementary education

Iffet TOKGOZ Dinçay KÖKSAL

10.30 – 10.45

The fears inside the children

Haydar Durukan

10.45 – 11. 00

Relations of socio-cultural characteristics and cognitive styles

Bulent GUVEN

11.00 – 11.20

КАФЕ ПАУЗА

 

11.20 – 11.35

An educational institution operating within the framework     of universal    values:  Сomu children’s house”

Ebru KEREM

Derya BEDİR

 

11.35 11.50

Making use of game method in developing and using scientific concepts during preschool period

Naciye Şimşek

Sevil Yalçın

 

11.50 12.05

Family supported early literacy skills of two children: А case study

Şerife Akböğür

 

12.05 12.20

From pókemon cards to classification: enactive learning and conceptual development in early childhood

Ioana Todor

Ioan Scheau

 

Секция Б. Начална училищна педагогика

Заседание 4. Обучение по природни и обществени науки

Председател: Илиана Мирчева

Секретар: Людмила Зафирова

 

Септември, 07 (петък), зала 2

 

10.15 – 10.30

“Философията за деца” и детските концепции за околната среда

Илиана Мирчева

10.30 10.45

Visuаl perception in science education and as field of research about constructivistic methods of  teaching

Marcus Schrenk

 

10.45 – 11.00

Dangerous and harmless athropods – which species are frightening primary school pupils

Marcus Schrenk

 

11.00 – 11.20

КАФЕ ПАУЗА

 

11.20 – 11.35

 

 

Историческата география в националното състезание по гражданско образование през 2007 година / проекти за възрастова група от първи до четвърти клас/

Тодор Мишев

11.35 11.50

За методическата подготовка по природознание на студентите-бъдещи начални учители (модул “атмосфера”- жива природа)

Милена Божкова

11.50 12.05

Проблемноориентирано обучение чрез СИП за осъзнаване на устойчивия живот в началното училище

Магдалена Стоянова

12.05 – 12.20

Learning fields in the primary education social sciences schedule in Тurkey

Salih GENÇ

 

12.20 – 12.35

The learning environments that are going to be created according to the learning styles included in the primary education social sciences schedule in  Тurkey

Çavuş ŞAHİN

 

12.35 – 12.50

Environment education and imaginative drama

Arzu Bayındır

 

Секция Г.  Социална педагогика и социални дейности

Научен ръководител: проф. дпн Клавдия Сапунджиева

Заседание 2

Председатели: Нели Бояджиева

Секретар: Коста Герджиков

 

Септември, 07 (петък), зала 3

 

10.15 – 10.45

Професор доктор Петър Петров – юбилеен портрет

 

Клавдия Сапунджиева

Нели Бояджиева

Коста Герджиков

10.45 – 11.00

Може ли да се забави стареенето?

Петър Петров

11.00 – 11.20

КАФЕ ПАУЗА

 

11.20 11.35

Модел за оценяване на материалната обезпеченост на хора от третата възраст

Йорданка Горчева

Николина Цветанова

11.35 11.50

Стойностите в живота и възрастните хора у нас: данни, оценки, анализи

Николина Цветанова Йорданка Горчева

11.50 12.05

Предизвикателства при подпомагане на децата на улицата

Мария Ганева

12.05 – 12.20

Амбулантна социална работа - акценти и сфери на приложение

Софка Каракехайова

Дора Левтерова Майя Грозданова

12.20 – 12.35

Методи за изследване на етническата идентичност

Иван Иванов

12.35 – 12.50

Правосъзнанието форми, функции, типологии и деформации

Цецка Коларова

12.50 – 13. 05

Към проблема за обратната връзка по време на провеждането на социално психологически тренинг на студенти

Стойко Иванов

 

Секция В. Специална педагогика

Научен ръководител: доц. д-р Катерина Караджова

Заседание 1

Председател: Катерина Караджова

Секретар: Неда Балканска

Септември, 07 (петък), зала 1

 

15.00 – 15.15

Приложение на техническите средства в рехабилитацията и обучението на деца с увреден слух

Неда Балканска

15.15 – 15.30

Специфика на овладяване на писмения език от децата с увреден слух

Анна Трошева - Асенова

15.30 – 15.45

Изследване състоянието на бързината на двигателната реакция при ученици от трети клас със слухови увреждания

Крася Каваклова

15.45 – 16.00

Насоки за развитие на езиковата и комуникативна компетентност на децата с увреден слух

Невена Атанасова

16.00 – 16.15

Използване на невербалните комуникативни средства в слухо-речевата  рехабилитация  на  деца  с  увреден    слух

Бояна Алексов

16.15 16.30

Деца с интелектуална недостатъчност

Nilgün METİN

Havise Çakmak GÜLEÇ

Çavuş ŞAHİN Ahmet AYPAY

Işık KIRAN

Ersin ERSOY

16.30 – 16.50

КАФЕ ПАУЗА

 

16.50 17.05

Ролята на извънкласните дейности върху социализацията на учениците с умствена     изостаналост

Димитрина Петрунова

16.50 – 17.05

Рехабилитация и кинезитерапия при синдром на Down

Емил Маринов

Лилия Янчева

17.05 – 17.20

Децата от предучилищна възраст със специфични проблеми в протичането на познавателните процеси–  педагогически и социални аспекти

Силвия Цветкова

17.20 17.35

Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в системата на народната просвета

Жана Янкова

17.35 17.50

Интерпретацията върху терминологията семантика, използвана при обучението на деца с трудности в  ученето           

Екатерина Люцканова

17.50 18.05

Явлението полиграфичност на фонемата в гръцкия правопис – обективен фактор за писмени грешки на графемата

Мария Савваки

 

Коктейл

 

 

 

Секция Б. Начална училищна педагогика

Заседание 5. Обучение по природни и обществени науки

Председател: Илиана Мирчева

Секретар: Иванка Кирилова

 

Септември, 07 (петък), зала 2

 

15.00 – 15.15

Състояние и развитие на интересите на учениците от III - IV клас към учебния предмет “Човекът и природата”

Иванка Кирилова

15.15 – 15.30

Семейството и училището- равностойни партньори при реализиране на природозащитно образование и образование за устойчиво развитие

Росица Радушева

15.30 – 15.45

Интеграция на знанията, получени в извънкласни форми с учебно съдържание

Величка Петкова

15.45 – 16.00

Функции на визуалните изображения в началния образователен етап

Любомира Попова

16.00 16.15

Музейният урок в началната училищна възраст

Екатерина Цекова

16.15 16.30

Божествена приемственост в педагогическото служение на вероучителя в православното църковно училище

Захарий Дечев

16.30 – 16.50

КАФЕ ПАУЗА

 

16.50 – 17.05

Работа по педагогически проекти чрез интернет

Илиана Мирчева

17.05 – 17.20

Използване на интернет в обучението по английски език web quest – уроци

Павлета Колова

17.20 17.35

Провеждане на изследване за здравословното хранене при децата чрез интернет

Нина Колева

Ралица Йорданова

 

17.35 17.50

Развиване на социалните умения на учениците от началното училище

Йоланда Емирян Христофор Хаджикостов

17.50 18.05

Как да направим обучението в началното училище по-интересно?

Елидия Йокова Боряна Венева

18.05 – 18.20

На какво се дължи атрактивността на обучението по чужд език?

Йоанна Станишева

 

 

Коктейл

 

 

Секция Г. Социална педагогика и социални дейности

Заседание 2

Председател: Георги Бижков

Секретар: Марина Пиронкова

 

Септември, 07 (петък), зала 3

 

15.00 – 15.15

Програмна акредитация на професионално направление 1.2. „Педагогика” през 2006/ 2007 г. (Някои резултати, изводи и препоръки)

Георги Бижков

15.15 15.30

Динамиката на мотивацията при избора на специалност “Социална педагогика”

Николай Николов

15.30 – 15.45

Современный студент и его личностные установки

Т. Каленникова

15.45– 16.00

The development critical thinking as a result of learning through cooperation

Letitia Simona  Simion, Hanches

16.00 – 16.15

Възможности за стимулиране професионалната ориентираност на учениците в условията на училищната среда

Боряна Здравкова Розалия Кузманова-Карталова

16.15 16.30

125 години предучилищно възпитание в България

Марина Пиронкова

16.30 16.50

КАФЕ ПАУЗА

 

16.50 – 17.05

Етикетът като алтернатива на агресивното поведение при малките ученици

Пепа Митева

Анатолий Пазийски

17.05 – 17.20

Агресията – основна причина за конфликтите в училищната среда

Илия Костов

Снежана Богданова

17.20 – 17.35

Социално-педагогическа работа с малолетни правонарушители в България през първата половина на ХХ век (дейността на съюза на дружествата за борба с детската престъпност в България)

Стефан Стефанов

17.35 17.50

Педагогически идеи и опити за работа с безнадзорни деца в България през първите десетилетия на ХХ век 

Тинка Иванова

17.50 – 18.05

Образованието на социални работници в Гърция

Хрисула Недялкова

18.05 – 18.20

Предизвикателство ли е глобализацията за традиционната образователна система в Гърция?

Анна Папастергиу

Красимира Найденова

 

Коктейл

 

 

Септември, 08 (събота)

 

Секционни заседания

 

Секция Б.  Начална училищна педагогика

Заседание 6

Председатели: Здравко Лалчев и Николай Цанев

Секретар: Илияна Симеонова

 

Септември, 08 (събота), зала 1

 

08.30 – 08.45

Вариант за диагностика техническото мислене на първокласниците в обучението по  домашен бит и техника

Георги Иванов

Христина Димитрова

08.45 – 09.00

Проектна ориентация на обучението по домашен бит и техника

Йорданка Пейчева

09.00 – 09.15

Reference data design in assessment and teacher competences for primary school

Elisabeta VOICULESCU Cristina NANU

09.15 – 09.30

Функционалност на учебната документация в първи клас за реализиране на процеса на непрекъснатото образование

Теодора Вълова

Маргарита Цветанова

09.30 – 09.45

Материальное стимулирование труда учителей начальных школ беларуси во второй половине ХIХ– начале ХХ в.       

Острога Михайловна

09.45 – 10.00

Some aspects on in-service teacher training in Romania. Primary school teachers

Delia-Cornelia Aldea

Claudia-Marcela Ciortea

10.00 – 10.15

The theoretical presentation and the application of the critical thinking methods to the curriculum for the primary school

Ioan Scheau

 

10.15 – 10.30

Стимулиращата роля на съмнението в обучението по физическо възпитание

Филип Филев

Радостина Велчева

10.30 – 10.50

КАФЕ ПАУЗА

 

10.50 – 11.05

Използване на екипната работа при интегриране на технологиите в началното училище

Румяна Папанчева

Красимира Димитрова

11.05 – 11.20

Примерен проект за работа в трети клас  при интегриране на  технологиите

Румяня Папанчева

Красимира Димитрова

Надежда Калоянова

11.20 – 11.35

Как сме защитени като интернет потребители?

Гълъбина Димитрова

11.35 – 11. 50

Работа на терен-алтернативен метод в обучението на студентите от специалността “Информационни фондове на културно- историческото наследство”

Жоржета Назърска

Светла Шапкалова

10.50 – 11.05

Мимиката на началния учител

Свилена Балабанова

11.05 – 11.20

Иновационен модел за организация на учебно-възпитателната работа в ЧСОУ ЕСПА

Събка Бенчева

 

Секция Д. Педагогика на изкуствата

Научен ръководител: доц. д-р Жан Гологанов

Заседание 1

Председател: Жан Гологанов

Секретар: Людмила Велчева

 

Септември, 08 (събота), зала 2

 

08.30 – 08.45

Теория за диференциалния праг. Закон на Вебер

Жан Гологанов

08.45 – 09.00

За и против методиката на музикалното обучение - перспективи за развитието й

Валентина Манолова

09.00 – 09.15

Перспективи за развитието на музикалното     образование

Божена Такворян

09.15 – 09.30

Илюстриране на мажорно и минорно ладово наклонение и ладова промяна в учебен видеоклип по музикална творба

Красимира Филева- Русева

09.30 – 09.45

Детско музикално творчество и неговото приложение в урока по музика

Севдалина Димитрова

 

09.45 – 10.00

Исторически аспекти на сюитата като музикална    форма

Даниела Илич

10.00 – 10.15

Музикален мениджмънт в условията на българското средно общообразователно училище. (Опит и традиции в Априловска гимназия- Габрово, края на XIX - средата на XX век.)

Людмила Велчева

10.15 10.30

Създаване на произведения на декоративно-приложените изкуства с инструментите на графичните редактори на компютъра

Светослав Бъчваров

10.30 – 10.45

Актуални образователни практики в областта на обучението по изкуство. Уъркшопът като универсална форма на обучение

Добрин Атанасов

 

 

Секция Е. Докторантски семинар

Научен ръководител: Проф. д-р Георги Бижков

Заседание 3

Председател: Георги Бижков

Секретар: Нели Бояджиева

 

Септември, 08 (събота), зала 3

 

08.30 – 08.45

Особености на интеркултурната педагогика

Лора Спиридонова

08.45 – 09.00

Формиране на интелектуални умения в технологичното образование

Мариана Генчева

09.00 – 09.15

Ролята на компетентността и характера на учителя от успяващото училище в мултикултурна образователна среда

Анна Папастергиу

Красимира Найденова

09.15 – 09.30

Скандинавска концепция за мултикултурно обучение – Финландия

Анна Папастергиу

Красимира Найденова

09.30 – 09.45

Основни аспекти на педагогическото общуване „възпитател – възпитаник” в условията на институционална грижа за деца, лишени от родителска грижа

Димитър Богданов

09.45 – 10.00

Насилието на телевизионния екран като проекция в свободното време на  учениците в юношеска възраст

Таня Китанова

10.00 – 10.15

Рубриките – инструмент за диагностика на оценъчни умения

Анна Радева

10.15 – 10.30

Социално-педагогическа компетентност на педагогическия        съветник    (формиране в университета)

Кристина Димитрова

10.30 – 10.50

КАФЕ ПАУЗА

 

10.50 11.05

Обзор на източниците на съвременни проучвания в предимно чуждестранния опит /главно в САЩ/ на измерването и оценяването в педагогическата практика във връзка с последващо проучване на диагностичната дейност на социалния педагог у нас

Христина Ватева

11.05 – 11.20

Социално-педагогическа оценка на качеството на живот  на семействата на болни с деменция тип Алцхаймер със скалата на zarit – модификация

Юлия Максимова

11.20 – 11.35

Насилие сред момичетата

Валентина Василева

11.35 11.50

Социална политика на България, Великобритания и Франция за разработване на проект за осигуряването на работа и професионално обучение на хора с трайни увреждания.

Лилия Янчева

11.50 12.05

Системата "manbas" днес: нововъведения, промени и развитие на училищните услуги

Дорон Зохар

12.05 – 12.20

Мониторинг и развитие личността на ученика

Веселин Тодоров

 

 

 

 

Закриване на конференцията

8 септември 2007 (събота), 13.00, зала 1

 

 

Очаквайте съобщение и покана за

Шеста есенна научна конференция на

Факултета по начална и предучилищна педагогика.