За печат

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

ФАКУЛТЕТ

ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

КАТЕДРИ

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МУЗИКА

 

 

Шеста ЕСЕННА

Научна конференция

 

120 години Софийски университет

 “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука

 

 

НАУЧНА ПРОГРАМА

 

София,  21 22  Ноември  2008 г.


 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

доц. д-р Здравко Лалчев

 

Членове:

проф. д-р Божидар Ангелов,

доц. д-р Татяна Борисова,

проф. дпн Клавдия Сапунджиева,

доц. д-р Катерина Караджова,

проф. д-р Стефан Алтъков

доц. д-р Жан Гологанов

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

      Председател: проф. д-р Божидар Ангелов

 

      Членове:

доц. д-р Здравко Лалчев,

проф. дфн. Томислав Дяков,

доц. д-р Татяна Борисова,

проф. дпн. Клавдия Сапунджиева,

доц. д-р Катерина Караджова,

доц. д-р Жан Гологанов,

проф. д-р Стефан Алтъков

 

      Секретари:  гл. ас. Людмила Зафирова,

ст. ас. Иван Душков, ас. Илияна Симеонова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация

21 ноември 2008 (петък)

  9.00 – 12.00, аула на СУ и 14.00 – 16.00, ФНПП

 

Откриване на конференцията

21 ноември 2008 (петък), 10.00, аула на СУ

 

Кратка музикална програма, приветствия

 

Пленарно заседание

Председател: Божидар Ангелов

Секретар: Здравко Лалчев

 

Ноември, 21 (петък), аула

 

10.30 – 11.00

120 години висше педагогическо образование проблеми, постижения и тенденции за развитие по оста „минало-настояще”

Божидар Ангелов

 

11.00 – 11.30

Постмодерната деконструкция на класическата педагогика  (Русо през погледа на Дерида)”

Клавдия Сапунджиева

 

 

Връчване наградите на студентите, отличени в юбилейния конкурс за есе на тема: 120 години Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

21 ноември 2008 (петък), 11.30 – 12.00, аула на СУ

 

 

Секционни заседания

 

Секция А.  Предучилищна педагогика

Научен ръководител: проф. д-р Божидар Ангелов

 

Председател: Весела Гюрова

Секретар: Радослав Пенев

 

Ноември, 21 (петък), зала 505, ФНПП

 

14.00 – 14.15

Историческото развитие на Алма Матер и на предучилищната педагогика като университетска теория и практика

 

Димитър Гюров

14.15 – 14.30

Концепция за откриването на учебно-експеримантална база  лицей с детска градина при СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Весела Гюрова

14.30 14.45

Методически насоки за работа в подготвителната група и началното училище по изобразително изкуство  (обучение и на деца от етническите малцинства)

 

Лучия Ангелова

14.45 15.00

Включващо, интегрирано или приобщаващо; обучение или образование. Подходи и лексика, свързани със съдържанието на понятийния апарат

 

Мария Баева

15.00 15.15

Повишаване на ефективността при овладяване на математическите представи в предучилищна възраст

Тодорка Велинова

15.15 – 15.30

Педагогиката на ранното детство – необходим компонент от квалификацията на предучилищния педагог

 

Любослава Пенева

15.30 – 15.45

КАФЕ ПАУЗА

 

15.45 – 16.00

Парадоксите на възпитанието: проблеми, причини и решения

Радослав Пенев

16.00 – 16.15

Институт за детски и начални учители (1966 – 2000 година) – първа стъпка към университетско педагогическо образование в Бургас

 

Маргарита Терзиева

16.15 – 16.30

Зараждане и развитие на предучилищното образование в Република Гърция

Хрисула Недялкова

16.30 – 16.45

Педагогическите идеи на Димитър  Кацаров

Снежана Въчева

16.45 – 17.00

Функционален модел на игровите действия, като основно средство за интеграция на знания в сюжетно-ролевата игра

 

Свилен Марков

17.00 – 17.15

Създаване на начални астрономически

представи на децата в предучилищна възраст

Лазарина Богоева

Андрей Николов

17.15 – 17.30

Взаимодействието учители – родители като социализиращ фактор

Нели Илиева

17.30 – 17.45

Въздействие на емоционалното преживяване стимулирано от изкуствата върху развитието на рисунката при 5–6-годишните деца

Петя Чешмеджиева

 

 

Секция Б. Начална училищна педагогика

Научен ръководител: доц. д-р Татяна Борисова

 

Секция Б1. Математика и методика на математиката

Председател: Здравко Лалчев

Секретар: Габриела Кирова

 

Ноември, 21 (петък), зала 213

 

14.15 – 14.30

Основни характеристики на ученето на деца от предучилищна възраст важни от аспект на историческия развой на началните математически понятия

 

Асен Радойков Величка Спасова

 

14.30 – 14.45

Кратки сведения за образованието по математика в началните класове

 

Здравко Лалчев

Маргарита Върбанова

14.45 15.00

Паралелно изучаване на математика и български език в департамента за езиково обучение

Лиляна Апостолова-Политова

15.00 – 15.15

Типични грешки при овладяване на математически знания и умения в подготвителния и в началните класове, установени при проведено външно оценяване

 

 

Габриела Кирова

15.15 – 15.30

Идеи за пресмятане на сбор и разлика с преминаване с числата до 20 в обучението по математика в първи клас

Иванка Георгиева

15.30 – 15.45

КАФЕ ПАУЗА

 

15.45 16.00

Бележки върху учебните програми по математика за І – ІV клас

Таня Вълкова

16.00 16.15

Задачи  с часовник без стрелки за развитие на мисленето

Тони Чехларова

16.15 – 16.30

Прилагане на груповата работа в обучението по математика в трети клас

Райна Стоянова

16.30 – 16.45

Решаване на логически задачи в школа по математика – III клас           

Ганка Митева

 

 

Секция Б2. Организация и управление

Председател: Татяна Борисова

Секретар: Вероника Вълканова

 

Ноември, 21 (петък), зала 403

 

14.00 – 14.15

Съвременната занималня – извънкласната образователна “ниша”

Вероника Вълканова

14.15 – 14.30

Research Consideration About The Student Classes Exposed to Problem – Based Learning

Ioan Scheau

Florin Marina

14.30 – 14.45


Технологични проблеми при проучване качеството на обучение във Висшето училище

 

Георги Иванов

14.45 – 15.00

Божествено призвание в катехизисното служение на вероучителя в Православното църковно училище

 

Захарий Дечев

15.00 – 15.15

Creative writing in primary school and creativity as a concept

Daniela Andonovska - Trajkovska

15.15 15.30

Teacher competencies needed for teaching fine art education in primary education

Biljana  Cvetkova

15.30 – 15.45

КАФЕ ПАУЗА

 

15.45 16.00

Учителската професия като приключение или Рон Кларк и неговите педагогически идеи

 

Маринела Михова

16.00 – 16.15

Сравнителен анализ на оценките от дипломата за средно образование и от кандидатстудентските изпити в Тракийския университет, Стара Загора

 

Николай Такучев

16.15 – 16.30

Съдържателен модел  на теоретико-практическата професионална подготовка на студентите от специалността „Начална педагогика”

 

Нина Герджикова

16.30 – 16.45

А сега накъде???

Биляна Христова

 

 

 

Секция Б3. Обучение по български език и литература, Чуждоезиково обучение, Обучение по природни и обществени науки, Обучение по домашен бит и техника

Председател: Илиана Мирчева

Секретар: Анна Георгиева

 

Ноември, 21 (петък), зала 400

 

14.00 – 14.15

Учебните програми по български език за началните класове (1871 г. - 2008 г.)

Анна Георгиева

14.15 – 14.30

Towards composition writing skills development

Stela Bosilkovska

 

14.30 – 14.45

Application of ict in foreign language taching in rural vs urban school environment

Vecko Stojcevski

 

14.45 – 15.00

Проучване на отношението на учениците към българската фауна

Нина Дългъчева-Колева

Илиана Мирчева

Маркус Шренк

15.00 – 15.15

Идеята за опазване на природата заложена в учебното съдържание за началното училище

Илия Илиев

15.15 15.30

КАФЕ ПАУЗА

 

15.30 – 15.45

PhenoMETHOD and science teaching

Kiymet SELVI

15.45 16.00

Методът „карта на ума” при изучаване на понятията движение, сила и енергия в обучението по „Човекът и природата” в ІV клас

 

Ваня Петрова

Николай Такучев

 

16.00 – 16.15

Интеркултурното образование в България – реалност, тенденции и перспективи

Людмила Зафирова

 

16.15 – 16.30

Анализ на възможностите на учебната програма по “Човекът и природата” (ІІІ-ІV клас) за стимулирането на интересите към природната среда

 

Иванка Кирилова

16.30 – 16.45

Използване на формиращото оценяване за установяване на детските интереси към природната среда

 

Иванка Кирилова

16.45 – 17.00

„Време е да помислим за нашата планета земя”

Даринка Любенова, Росица Илиева

17.15 – 17.30

Художествено-конструктивната дейност в обучението по домашен бит и техника  - І-ІV клас

Христина Димитрова

Георги Иванов

 

 

 

Секция Б4. Информационни технологии в обучението

Председател: Николай Цанев

Секретар: Иван Душков

 

Ноември, 21 (петък), зала 323А (компютърна зала 1)

 

14.00 – 14.15

Оценяване постиженията на учениците по Информационни технологии в начален етап

Ивайло Иванов, Весела Илиева

14.15 – 14.30

Опитът за обучение по мултимедия

Иво Пиперков

14.30 – 14.45

Идеи и принципи на образователния комплект по предмета Информационни технологии за първи клас на издателство „Изкуства“

Красимир Манев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова, Красимир Харизанов

14.45 – 15.00

Използване на информационните и комуникационни технологии при запознаване на учениците с околната среда

Нина Дългъчева-Колева, Илиана Мирчева, Маркус Шренк

15.00 – 15.15

Проучване на отношението на студентите към електронното обучение

Николай Цанев,  Петя Павлова,  Анита Алипиева

15.15 15.30

Възможности за интегриране на информационните технологии във втори клас чрез използване на проектно-ориентирано интердисциплинарно обучение

Румяна Папанчева, Красимира Димитрова

15.30 – 15.45

КАФЕ ПАУЗА

 

15.45 16.00

Обучение чрез електронно съдържание

 

Юри Тодоров

16.00 – 16.15

Операционните системи и достъпността

Теменужка Зафирова-Малчева

16.15 – 16.30

Ползата от употребата на свободен софтуер  в българското образование 

Данаил Манолов

16.30 – 16.45

Възможности на мултимедийните технологии в музикалната педагогическа практика

Владимир Михайлов

16.45 – 17.00

Обучаваща компютърна презентация по математика на тема мултипликативни съединения за студенти педагози

Гергана Вергова, Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова

17.00 – 17.15

Обучаваща компютърна презентация по математика на тема „Аритметични преобразувания” за студенти-педагози

Любка Алексиева, Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова

17.15 – 17.30

Заниманията по интереси в ПИГ – обучаващи мултимедийни презентации по занимателна математика на тема „Магически квадрати”

Маринела Иванова, Здравко Лалчев

17.30 – 17.40

Пентамино – обучаваща компютърна презентация по занимателна математика

Ралица Микова

17.40 – 17.50

Задача на Поасон. Метод на Перелман - обучаваща компютърна презентация по занимателна математика

Грета Кръстанова

17.50 – 18.00

Събиране на числата с преминаване на десетицата - обучаваща компютърна презентация по математика за втори клас

Ивелина Иванова

 

 

Секция В. Специална педагогика

Научен ръководител: доц. д-р Катерина Караджова

Председател: Катерина Караджова

Секретар: Мира Цветкова

 

Ноември, 21 (петък), Заседателна зала 2

 

14.00 – 14.15

Адекватната   диагностика  като  етап  в  терапевтичния  процес при   деца и   възрастни   със специални образователни  потребности

 

Катя Караджова

14.15 – 14.30

Поглед към възникването, развитието и съвременното състояние на българската логопедия

Цветанка Ценова

14.30 14.45

Testing development of thinking operations in children with speech disorders

Silvana Filipova Ana Popovska

14.45 – 15.00

Creating educational practice for children with special needs

Tatjana  Atanasoska

15.00 – 15.15

Teaching availability of the inclusive education in the republic of Macedonia

Biljana Markovska

Risto Petrov

15.15 – 15.30

Ideology and educational system

Delfina Andoni

15.30 15.45

КАФЕ ПАУЗА

 

15.45 16.00

Корелация между орален и мануален праксис при деца със Специфично езиково  нарушение

Лилия  Янчева

16.00 – 16.15

Аспекти на обучението в начална грамотност на деца с увреден слух

Невена Андонова

16.15 – 16.30

Европейски приоритети на университетското образование на здравни специалисти в условията на демографско застаряване

Силвия Младенова, Полина Балканска, Теодор Попов,  Добриана Сиджимова

16.30 – 16.45

Здравно възпитание и образование на ученици - роми

Т. Попов, С. Младенова, В. Петков, Л. Чакърова, М. Александрова, Г. Петрова

 

 

 

Секция Г. Социална педагогика и социални дейности

Научен ръководител: проф. дпн Клавдия Сапунджиева

Секция Г1. Председател: Клавдия Сапунджиева

Секретар: Марина Пиронкова

 

Ноември, 21 (петък), зала 305

 

14.00 – 14.15

Законът за Университета от 1904 година

Тинка Иванова

14.15 – 14.30

Представителки на неуниверситетската педагогическа мисъл: Кръг около сп. „Училищен преглед” (20-40- те години на XX в.)

Жоржета Назърска

14.30– 14.45

Протоиерей Христо Димитров – виден представител на религиозната педагогика

Светла Шапкалова

14.45 – 15.00

Подготовка и квалификация на йезуитските учители (16-17.век)

Дарина Неделчева

15.15 -15.30

Глобалистични тенденции в развитието на университетското образование

Цецка Коларова

15.30 – 15.45

Кафе пауза

 

15.45 – 16.00

Education in Postmodern Condition

Ioan Scheau

Florin Marina

16.00 – 16.15

Communication Networks

Ioan Scheau

Mihaela Dîrman

16.15 – 16.30

The Tuning-project and the development of an interdisciplinary international curriculum for Social Work

Ann, Bens

16.30 – 16.45

Изисквания (стандарти) за помагащи професии и за обучение на професионалисти,  работещи с  изоставени деца

Нели Петрова-Димитрова

16.45 – 17.00

Състояние и оценка на нуждите от професионално обучение на специалистите от помагащите професии -  работещи с възрастни и стари хора в ситуация на изоставяне

Христина Оцетова

 

 

Секция Г.  Социална педагогика и социални дейности

Секция Г2. Председатели: Нели Бояджиева

Секретар: Стефан Стефанов

 

Ноември, 21 (петък), зала 306

 

14.00 – 14.15

Mетодики за изследване на децата в семейството

 

Иван Иванов

14.15 – 14.30

Социалнопсихологическият тренинг – ефективна форма в обучението на съвременните студенти

Стойко Иванов

14.30– 14.45

Интерактивните методи като компонент на обучаващите технологии в условията на университетското образование

Веска Шивачева

14.45 – 15.00

Професионалната подготовка на бъдещите учители

Емилия Евгениева

Ралчо Трашлиев

15.15 -15.30

Опитът на шуменския университет в подготовката на учители за работа в мултиетническа среда

Янка Тоцева

15.30 – 15.45

КАФЕ ПАУЗА

 

15.45 – 16.00

Чуждестранният опит в алтернативната грижа за деца в риск – история и настояще

Боряна Здравкова

16.00 – 16.15

За съвместната дейност на класния ръководител и педагогическия съветник

Любомира Попова

16.15 – 16.30

Анализ на ефективността на социално-педагогическата работа с грижещите се от семейство за болен с Алцхаймер

Нели Бояджиева, Юлия Максимова

16.30 – 16.45

Развитие на образованието и критичен анализ на обучението по изобразително изкуство в Кувейтския университет

Нели Бояджиева

 Муна Абд ар-Рахман ал- Шайи

 

16.45 – 17.00

Семейната педагогика и семейното възпитание в социалнопедагогически контекст

Елена Събева

 

 

Секция Д. Педагогика на изкуствата

Научни ръководители: проф. д-р Стефан Алтъков доц. д-р Жан Гологанов

Председател: Жан Гологанов

Секретар: Мая Димчева

 

Ноември, 21 (петък), зала 601

 

14.00 – 14.15

Физиката като модел на психологията

Жан Гологанов

14.15 – 14.30

За необходимостта от музикотерапия

Биляна Николова

14.30 – 14.45

Импровизацията като структурен елемент в терапевтичните практики с участие на музика

Калоян Кръстев

14.45 – 15.00

Музика от два свята

Ивелина Николова, Цветелина Велева

15.15 – 15.30

За българската народна песен и християнската религия

Цветелина Велева

 

15.30 – 15.45

КАФЕ ПАУЗА

 

15.45 – 16.00

Смислова аналогия между идеята за човека и идеята за музика (за духовно-нравственото усъвършенстване на човека чрез музика)

Ивелина Николова

16.00 16.45

Музикален софтуер за нотация

Диана Петкова

16.45 – 17.00

Педагогика на наследството - европейският опит и възможности за интеграция на дисциплината в българската образователна система

Ралица Гелева-Цветкова

17.00 – 17.15

Отражение на христянските ценности в реформаторската педагогика– съвременни тенденции

Мая Димчева

17.15 – 17.30

Обучението по графичен дизайн на границата между изкуство и  наука

Явор Грънчаров

 

 

Закриване на конференцията

21 ноември 2008 (петък), 18.00

на чаша вино в кафе–клуба на ФНПП