Настоящият том съдържа материалите на Втора Есенна научна конференция на   Факултета по начална и предучилищна педагогика при Софийски университет “Св. Климент Охридски”, която ще се проведе от 20 до 25 септември 2004 г. в курортния град на брега на Черно море Китен. Конференцията е организирана по инициатива на катедрите “Начална училищна педагогика”, “Предучилищна педагогика” и “Специална педагогика”, но в  подготовката взеха участие и останалите две катедри «Социална педагогика» и «Педагогика на изкуствата» . Статиите, включени в книгата, представят  резултати, опит, идеи и търсения от различни области на началната, предучилищната, специалната, социалната педагогика и педагогика на изкуствата. Автори са научни работници, преподаватели и учители.

Предварително обявените тематичните направления в работата на конференцията бяха:

А. Учебна документация − Държавни изисквания, учебни планове, програми и учебници за предучилищното, началното и специалното образование;

Б. Учебно-възпитателен процес в началното училище, детската градина и специалното училище − Българси език и литература и обучението по български език и литература, чужд език и обучението по чужд език, математика и обучението по математика, информатика и информационни технологии, запознаване с природната и социална среда, домашен бит и техника, физическо възпитание и спорт, музика и обучението по музика, изобразително изкуство, избираема подготовка, извънкласна работа;

В. Системи, подготовка и квалификация на учители и ефективност на предучилищното, началното и специалното обучение − Съвременни тенденции  в развитието на общата и специална педагогика и психология, история на началното, предучилищното и специално образование, педагогическа диагностика,  методи за измерване и оценка, социално-педагогически, психологически и възпитателни проблеми в предучилищната и началната училищна възраст, обучение на деца със специални образователни нужди, обучение и възпитание на деца в мултикултурна среда, алтернативи и изисквания при подготовката на студентите.

Броят и тематиката на постъпилите доклади за конференцията надхвърлиха очакванията на организаторите. Интерес към конференцията беше проявен не само от колеги от български педагогически учебни заведения, но и от чужбина Германия, Белгия, Холандия, Македония, Русия.

В научната програма на конференцията са включени пленарни доклади по покана и научни съобщения.

Пленарните доклади са предоставени на  известни преподаватели и учени от Факултета по начална и предучилищна педагогика проф. д-р Петър Петров, проф. д-р Стойка Здравкова, проф. д-р Златко Добрев, доц. д-р Димитър Гюров.

Научните съобщения са разпределени тематично (и до известна степен условно) в пет раздела − Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика  и  Педагогика на изкуствата и заемат голямата част от обема на книгата.

Надяваме се,  читателите да намерят в книгата нови и полезни идеи, които да използват в своята педагогическа работа.

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
В НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА,
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
И СПЕЦИАЛНИТЕ
УЧИЛИЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

Доклади на Втора есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика

Китен,  20 - 25 септември 2004

 

 

UNIVERSITY OF SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTY OF PRIMARY AND PRESCHOOL EDUCATION

 

TEACHING AND EDUCATION

IN PRIMARY SCHOOL KINDERGARTEN

AND SPECIALIZED EDUCATIONAL INSTITUTES

 

Proceeding of the Second Autumn Scientific Conference of the Faculty of  Primary and Preschool Pedagogy

Kiten, 20 - 25  September 2004

 

Издателство “ВЕДА СЛОВЕНА − ЖГ”

София, 2004


 

ВТОРА ЕСЕННА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

©

Обучение и възпитание в началните училища, детските градини
и специалните училищни заведения

©

Издателство  - “Веда Словена - ЖГ”

©

Оформление – Владимир Стойчев - Компютърен център – ФНПП

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател: Доц. д-р Здравко Лалчев

Членове:

 

Проф. д-р Стойка Здравкова

доц. д-р Елена Русинова

доц. д-р Здравка Новакова

доц. д-р Катерина Караджова

доц. д-р Илиана Мирчева

доц. д-р Нели Бояджиева

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Доц. д-р Божидар Ангелов

Членове:

 

Доц. д-р Здравко Лалчев

гл. ас. Николай Цанев

доц. д-р Татяна Борисова

гл. ас. Елена Джамбазова

доц. д-р Катерина Караджова

гл. ас. Габриела Кирова

доц. д-р Любослава Пенева

Зоя  Йовова

доц. д-р Илия Илиев

Здравка Янкова

доц. д-р Любен Витанов

Таня Маркевич

доц. д-р Крася Каваклова

Владимир Стойчев

Секретари:

Ст. ас. Людмила Зафирова

ст. ас. Анна Георгиева

ст.ас. Мария Ганчева

СЪСТАВИТЕЛИ НА СБОРНИКА

Доц. д-р Божидар Ангелов, доц. д-р Здравко Лалчев   

 Предпечатна подготовка: Владимир Стойчев - Компютърен център - ФНПП

 

 ·

Обучение и възпитание в началните училища,
детските градини и специалните училищни заведения

Издателство „ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ”

 

·

ISBN  954-8510-87-1

Сборник

·

Първо издание

Тираж - 200

·

Формат 70Х100/16

Печатни коли 33,125

·

Печатница „Скала”