СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

От 6 до 9 октомври 2003 г. в творческия дом на СУ Св.Кл.Охридски се проведе научна конференция на тема Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Конференцията бе организирана от катедра Начална училищна педагогика при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ Св.Кл.Охридски.

     В работата на конференцията взеха участие над 70 научни работници, специалисти в различните направления на началната училищна педагогика. Интерес към темата на конференцията проявиха не само българските педагози, но и специалисти от чужбина. С доклади участваха : Антонио Лопес / Испания,Испанско кралско математическо общество, Факултет по математика/; Андриес Термот / Белгия, Университет за професионално образование, Югозападна Фландрия/; Асен Радойков / Република Македония,Скопския Университет, Педагогически факултет в Щип/; Атанасиус Гагацис / Кипър, Кипърския университет в Никозия/; Йоханес Мария Йозеф Донкер /Холандия, Рейкс Университет, Утрехт/.

     Конференцията бе открита официално на 6.10.2003 г. Поздравление към участниците поднесоха зам.ректора на СУСв.Кл.Охридски доц.д-р Димитър Гюров, зам.декана на Факултета по начална и предучилищна педагогика доц.д-р Нели Бояджиева, чуждестранните гости. Държавният експерт в дирекция Политика в общото образование към МОН Рени Рангелова прочете и връчи поздравителен адрес от името на министъра на образованието и науката доц.д-р Игор Дамянов. Пленарни доклади прочетоха доц.д-р Татяна Борисова, ръководител катедра Начална училищна педагогика в СУ Св.Кл.Охридски и г-н Андриес Термот, партньор на организаторите на конференцията по програма Еразмус.

     Като акценти в работата на конференцията бяха изведени проблемите, свързани с образователната реформа в нашата страна въвеждането на задължителна подготвителна група и подготвителен клас от тази учебна година; задължително чуждоезиково обучение от 2 клас; интегриране на децата от небългарски произход и с различни здравословни емоционални и социални проблеми; развитието на началната педагогика в условията на информационното общество; подготовка на педагогическите кадри за реализиране на идеите на  реформата, отнасящи се до началния етап на основната степен на средното образование, както и конкретни научни изследвания и идеи в различните области на началната училищна педагогика.

     По време на дискусиите, участниците в конференцията се обединиха около няколко предложения, с които организаторите на конференцията обещаха да запознаят МОН : да се увеличи приема на студенти в специалността Начална училищна педагогика и чужд език, съществуваща в различните Висши учебни заведения в страната, за да се отговори на реалните потребности от висококвалифицирани педагогически кадри за ранното чуждоезиково обучение от 2 клас; да се разработи нужната документация, свързана с включването на ресурсен учител или помощник учител, за да се реализира идеята за интегрирането на деца с различни проблеми; да се създаде експертна комисия на национално равнище за отчитане резултатите от обучението по новите учебници за началния етап на основното образование; да се инициира дискусия на национално равнище  с участието на специалисти и от предучилищната, и от началната училищна педагогика за изясняване статута на подготвителната група и подготвителния клас.