ОБЩО СЪБРАНИЕ
на
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Председател: проф. д-р Нели Бояджиева

Зам. председател: доц. д-р Неда Балканска

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на деканското ръководство на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Св. Климент Охридски, за мандата 2011 – 2015 г. от проф. д-р Димитър Гюров, декан

 

ОТЧЕТ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО
на ФНПП, СУ „Кл.Охридски“ за периода ноември 2011 – март 2013