Начална училищна педагогика

В катедра „Начална училищна педагогика“ работят 16 щатни преподаватели, от които двама професори, шестима доценти, трима главни асистенти, четирима асистенти и един старши преподавател. Докторски дисертации са защитили 11 преподаватели от катедрата. В катедрата работят едни от най-изявените специалисти в областта на началното образование в нашата страна. Доказателство за това е, че почти всички членове на катедрата участват в разработването на учебните програми, учебната документация, учебници, учебни помагала за началното училище по всички учебни предмети.

Състав на катедрата:

доц. д-р Габриела Кирова – Ръководител-катедра
кабинет 401, тел: 02-9706-236

проф. д-р Илиана Мирчева
кабинет 405, тел: 02-9706-288

доц. д-р Николай Цанев
кабинет 410, тел: 02-9706-210

доц. д-р Любен Витанов
кабинет 410, тел: 02-9706-210

доц. д-р Татяна Борисова
кабинет 409, тел: 02-9706-277

проф. д-р Елена Джамбазова
кабинет 406-А, тел: 02-9706-266

доц. д-р Анна Георгиева
кабинет 409, тел: 02-9706-277

ас. д-р Илияна Симеонова
кабинет 406, тел: 02-9706-258

гл. ас. д-р Любка Алексиева
кабинет 404, тел: 02-9706-211

гл. ас. д-р Иван Душков
кабинет 404, тел: 02-9706-211

ас. д-р Гергана Христова
кабинет 404, тел: 02-9706-211

ас. Людмила Зафирова
кабинет 405, тел: 02-9706-288

ас. Далия Ал-Халил
кабинет 409, тел: 02-9706-277

ас. Николина Танкушева
кабинет 406-А, тел: 02-9706-266

ст. преп. Ванина Петрова
кабинет 406, тел. 02/ 9706 – 258

Специалности и образователно-квалификационни степени, администрирани от катедрата.

1. Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“:

Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна и начална училищна педагогика
Физическо възпитание и спорт

2. Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Магистърски програми:

Начална училищна педагогика (за завършили специалности с учителска правоспособност)
Начална училищна педагогика (за завършили други специалности)
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове
Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност по физическо възпитание и спорт, завършили преквалификация по физическо възпитание и спорт, педагози със специализация по физическо възпитание и спорт)
Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)