С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  • Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) и магистърска програма НУП (за завършили други специалности) – НА 26.03.2019 г. от 9:00 часа в зала 310.
  • Защити на дипломни работи – за магистърска програма НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) и магистърска програма „Ранно чуждоезиково обучение“  – НА 27.03.2019 г. от 10:00 часа в 514 зала.
  • Защити на дипломни работи – за СДК „Начална училищна педагогика“ – НА 27.03.2019 г. от 10:00 часа в ЗАЛА 514