СЕДМИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 17 МАЙ 2019 ГОДИНА

КАТО ЧАСТ ОТ МАЙСКИТЕ ДНИ НА КУЛТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, КАТЕДРА „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ ОРГАНИЗИРА СЕДМИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ.
ВСИЧКИ СТУДЕНТИ (ОТ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН, РЕДОВНА ИЛИ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ), ОТ ВСИЧКИ КАТЕДРИ, КОИТО ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС И ЖЕЛАНИЕ, МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ СЪС СВОИ ИНДИВИДУАЛНИ ИЛИ КОЛЕКТИВНИ РАЗРАБОТКИ, КАКТО И СЪС СЪВМЕСТНИ ПУБЛИКАЦИИ СЪС СВОИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
ПРЕДСТАВЕНИТЕ В СЕСИЯТА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.
ЕДИН СТУДЕНТ МОЖЕ ДА УЧАСТВА С ДО 2 ДОКЛАДА.
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – ПРИМЕРНА ТЕМА НА ДОКЛАДА/ПРЕЗЕНТАЦИЯТА, ИМЕНА НА АВТОРА/ИТЕ (КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР) И РЕЗЮМЕ ДО 10 РЕДА, ИЗПРАЩАЙТЕ НА E-MAIL: snf_7_fnoi@abv.bg В СРОК ДО 31.03.2019 Г.
УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ЗАЯВКА, ТРЯБВА ДА ПРЕДАДАТ ГОТОВИТЕ ДОКЛАДИ/ПРЕЗЕНТАЦИИ В СРОК ДО 19.04.2019 Г.

ОРГАНИЗАТОРИ НА СНФ 7:
ДОЦ. Д-Р ГАБРИЕЛА КИРОВА
АС. ДАЛИЯ АЛ-ХАЛИЛ
2019