КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ / https://www.mon.bg/bg/100542/

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за работа в екип по проекти  в научните области на ФНОИ /1.2 Педагогика ;1.3 Педагогика на обучението по ..;8.2 Изобразително изкуство  ;8.3 Музикално и Танцово изкуство /

  1. 2 места за новоназначени млади учени /МУ/ с месечно възнаграждение за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение  до  500.00лв. /МУ4/
  2. 6 места за пост докторанти за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение до 850.00 лв. /ПД4/

          В конкурса могат да участват български граждани и граждани на ЕС,  отговарящи на критериите на Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ за млад учен / получаване на първа магистърска степен след 30.09.2009г / и пост-докторант / получаване на ОНС „Доктор“  след 30.09.2014г/.

Кандидатите трябва да представят до 17.00 ч. на 08.03.2019 г. в електронен вариант или на хартиен носител :

  1. Заявление за участие в конкурса (за пост-докторанти или млади учени, като се посочва времетраенето на работния ден от 4 часа) или заявление за допълнително възнаграждение (за вече назначени млади учени).
  2. Автобиография   или CV– европейски формат.
  3. Копия от диплома за първа магистратура за МУ или за  ОНС „Доктор“ за ПД; трудов договор за  щатни преподаватели в СУ“Св.Климент Охридски“
  4. Списък с публикации.
  5. Списък за участие в национални и международни проекти, специализации и научни конференции с доклад/научно съобщение у нас и в чужбина.
  6. Проект с  план на работата за една година, евентуалното издание с публикацията на резултатите, както и предложения за по-нататъшното ѝ продължаване в рамките на още две години (до 3 стандартни страници).

   В електронен вариант документите са изпращат на адреси: p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg;   altukov@uni-sofia.bg,

На хартиен носител: Факултет по науки за образованието и изкуствата, ст.222 Петя Русева

Адрес:гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69А

Критерии за предварителен подбор:

1.МУ4

Критерий Точки
1 Защитена първа магистърска теза 5
2 Публикации по темата на магистърската теза 5 точки на публикация
3 Публикации извън темата на магистърската теза 3 точки на публикация
4 Участие в проекти: МОН, оперативните програми или други национални и международни научни институции 3 точки на проект
5 Участие в проекти на ФНОИ 3 точки на проект
6 Участие в научна конференция с доклад/научно съобщение 2 точки
7 Оригиналност, значимост и изпълнимост на предложения проект  до 20 точки

2.ПД4

Критерий Точки
1 Защитена дисертация 10
2 Публикации по темата на дисертацията или магистърската теза 5 точки на публикация
4 Публикации извън темата на дисертацията или магистърската теза 3 точки на публикация
5 Участие в проекти: МОН, оперативните програми или други национални и международни научни институции 3 точки на проект
7 Участие в проекти на ФНОИ 3 точки на проект
8 Участие в научна конференция с доклад/научно съобщение 2 точки
9 Оригиналност, значимост и изпълнимост на предложения проект  до 20 точки

        Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12.03.2019 г., като до интервю с комисията по подбора ще бъдат поканени кандидати с равен брой точки  .Интервюто ще се проведе на 12.03.2019 г. от 11.00 ч. в 201 кабинет от комисията за Факултет по науки за образованието и изкуствата .  Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на 13.03.2019 г. след 15.30ч. С всички  одобрени кандидати ще бъде задвижена процедура според Правилника на СУ за подписване на  срочни трудови договори за 4 часова заетост или допълнителни споразумения/за щатни на СУ/ .

Изтегли заявление