ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ –МАРТ 2019Г.ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ – 26 март 2019г.
Защитина дипломни работи – 27 март 2019г. по график, обявен от катедрите.
Писмен държавен изпитпо специалността – 27 март 2019г., 7,20 ч.

Срок за подаване на молби за допускане до държавна изпитна сесия – от 11.03.2019г. до 18.03.2019г.
Към молбата се прилага снимка за документи, надписана с трите имена, ЕГН и факултетен номер. В същия срок се представят и дипломните работи в съответната катедра за рецензиране.