Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


СЪОБЩЕНИЕ

Държавният практико-приложен изпит за магистърски програми „Начална училищна педагогика“ /за завършили специалности с учителска правоспособност/ и „Начална училищна педагогика“ /за завършили други специалности/ ще се проведе на 27.03.2017 г. /понеделник/ от 9:00 часа в зала 400.

Защити на дипломни работи за магистърски програми „Начална училищна педагогика“ /за завършили специалности с учителска правоспособност/ и „Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“ ще се проведат на 29.03.2017 г. /сряда/ от 9:00 часа в зала № 400.

Дипломантите да се явят 30 минути преди началото на изпитите и носят студентските си книжки.

ПЕТИ СТУДЕТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ
17 МАЙ 2017 ГОДИНАНаграждаване на победителите във фотоконкурса „Сесия в Университетската библиотека“ и в играта „Класически ЦУБър”Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ