Начало

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

26.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

СЪОБЩЕНИЕ

КУРСЪТ ПО СДК „ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“, ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН, ЗАПОЧВА НА 11.04.2019 Г. ОТ 9,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТА.
Прочетете още
21.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА Държавен практико-приложен изпит – магистърска програма НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) и магистърска програма НУП (за завършили други специалности) – НА...
Прочетете още
20.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

График за допълнителна поправителна сесия в периода от 01.04.2019 г. до 12.04.2019 г.

Катедра „Специална педагогика и логопедия“   Преподавател Ден/ Час/ Кабинет 1. проф. дпн Цветанка Ценова   08.04.2019 г., 11.30 ч., 210 каб. 2. проф. д-р Катерина Караджова   08.04.2019 г.,...
Прочетете още
13.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

Резултати от конкурса по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

https://www.mon.bg/bg/100542/ Класирали се: № 6/08.03.2019 г.  –ПД 4 – 152 т. № 3/08.03.2019 г. – ПД 4 – 133 т. № 7/08.03.2019 г. – ПД 4 – 122 т. №...
Прочетете още
12.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ / https://www.mon.bg/bg/100542/ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за работа в екип по...
Прочетете още
07.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

Допълнителна поправителна сесия

За всички студенти IV курс, на които предстои да завършат през юни  2019 г., и имат невзети или неположени изпити от предходни учебни години, се обявява допълнителна поправителна сесия в...
Прочетете още
07.03.2019 / ФАКУЛТЕТ

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ –МАРТ 2019Г.ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Държавен практико-приложен изпит /за магистърски програми, в които е предвиден по учебен план/ - 26 март 2019г.Защитина дипломни работи – 27 март 2019г. по график, обявен от катедрите.Писмен държавен изпитпо...
Прочетете още

СУ ФНОИ