МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Уважаеми колеги от специалност социална педагогика,
Във връзка със Заповед на Декана на ФНПП № 32/2.04.2018 г. за затваряне сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика за всички преподаватели, служители и студенти за периода от 5.04.2018 г. до 10.04.2018 г. се променя датата на изпитите при проф. Н. Петрова от 10.04.2018 г. на 11.04.2018 г. 10 ч. в сградата на ФНПП.
БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО!!!

ШЕСТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ
18 МАЙ 2018 ГОДИНАУважаеми педагогически специалисти,
в раздел "Учащи" ще намерите курсове за ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, които предлага ФНПП.КУРСОВЕ СДК


Монтесори педагоката в съвременното общество - предучилищен етап

Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в детската градина и дома
Разписи за летен семестър на учебната 2017-2018 г., ОКС Бакалавър, редовно обучениеНОВ КУРС СДК


Компютърно моделиране
Уважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ