Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


ГРАФИК НА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ 21.11.2016 г. - 30.11.2016 г.

График за провеждането на писмените конкурсни изпити по специалността за редовни и задочни докторантури за учебната 2016/2017 г.

Есенни докторантски четения във ФНПП


На 18 и 19 ноември, 2016 г. във Факултета по начална и предучилищна педагогика се проведоха Есенни докторантски четения.
През първия ден над 50 докторанти от България, Гърция и Кипър, обучаващи се във ФНПП, взеха участие в двудневното събитие със свои доклади, които бяха издадени в електронен сборник. Участниците показаха и разказаха за своите научни търсения, както и за изводите, до които са стигнали в своите разработки. Осем от тях получиха сертификат за най-добре представени доклади на форума.
През втория ден Есенните докторантски четения преминаха в обучение на докторантите по две дисциплини от индивидуалния им учебен план - Основни принципи при разработването на дисертационен труд и Методология на разработването и публикуването на научна публикация.
Дейностите по Есенните докторантски четения във ФНПП се финансират по проект № 61 от на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“ за частично финансиране на научни или творчески форуми. ФНИ
СЪОБЩЕНИЕ


Занятията за първи курс от магистърска програма "Предучилищна педагогика - за завършили специалности с учителска правоспособност" започват от 26.11.2016 г. и завършват на 06.12.2016 г. Занятията ще се провеждат от 9.00 часа на ет. 5 във ФНПП
СЪОБЩЕНИЕ


Занятията за първи курс от магистърска програма "Предучилищна педагогика - за завършили други специалности" започват от 05.12.2016 г. и завършват на 11.12.2016 г. Занятията ще се провеждат от 9.00 часа на ет. 5 във ФНПП


НОВ КУРС СДК


Монтесори философия в съвремeнното общество
Вижте по-стари съобщения

За ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ