МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Факултетът по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет става Факултет по науки за образованието и изкустватаГрафик за провеждане на устен държавен изпит за специалност „Изобразително изкуство“ ОКС Бакалавър и защити на дипломни работи за ОКС Магистър – магистърски програми „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ и „Графичен дизайн“
26.09. 2018 г. и 27.09.2018 г. – Начален час 9.00График за откриване на учебната 2018/2019 г. със студентите от I курс по специалности в сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ Бул. „Шипченски проход“ №69А 1 октомври 2018 г., 14,00 часа

Предучилищна и начална училищна педагогика – зала 230
Начална училищна педагогика и чужд език – зала 313
Предучилищна педагогика и чужд език – зала 505
Медийна педагогика и художествена комуникация – зала 213
Специална педагогика – зала 601
Логопедия – зала 601
Социална педагогика –зала 403
Изобразително изкуство – зала 301
Графичен дизайн – зала 301
Музика – зала 512
Музикални медийни технологии и тонрежисура – зала 512
Физическо възпитание и спорт – зала 400


Кандидат магистърска кампания за учебната 2018/2019 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни такси


Класиране - платено обучение
Информация за записване на новоприетите магистриДопълнителен конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2018/2019 годинаГрафик на изпитите за юнска и септемврийска изпитни сесии 2017/18 г., ОКС БАКАЛАВЪР

ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРИ ПРОФ. БОРИС МИНЧЕВ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 18.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала 512 при АС. ХР. МОНОВЗАНЯТИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/“ - 2 КУРС, 3 СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЕРИОДА 01.09.2018 – 05.09.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО И 15.09.2018 – 16.09.2018 ВКЛЮЧИТЕЛНО.Уважаеми педагогически специалисти,
в раздел "Учащи" ще намерите курсове за ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, които предлага ФНПП.КУРСОВЕ СДК


Монтесори педагоката в съвременното общество - предучилищен етап

Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в детската градина и дома

Арт терапевтични подходи при деца със специални образователни потребности (ДСОП)
НОВ КУРС СДК


Компютърно моделиране
Уважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ