Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


ОЧНИТЕ ЗАНЯТИЯ
за летен семестър на уч. 2016/2017 г. на магистърска програма „Начална училищна педагогика (за завършили други специалности), задочно обучение ще се провеждат, както следва:
I курс, I поток – от 04.03.2017г. от 8:30ч.
I курс, II поток – от 04.03.2017г. от 8:30ч.
I курс, III поток – от 05.03.2017г. от 13:15ч.Ликвидационна сесия - 20.02.2017 г. -28.02.2017 г.
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+" (2017/2018)
Разписи на занятията за летен семестър на учебната 2016-2017 г.,
ОКС Бакалавър, редовно обучение
СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с тържественото официално връчване на дипломите на завършилите студенти от ОКС "Бакалавър" – випуск 2016 и ОКС "Магистър", на 14.02.2017 г. администрацията на ФНПП НЯМА да обслужва студенти и преподаватели.Факултетът по начална и предучилищна педагогика обявява прием за летния семестър на уч.2016/2017 г в следните магистърски програми срещу заплащане:
- Специална педагогика /на английски език/, 3 семестъра, редовно обучение
- Образователни науки и интеркултурно възпитание (на английски език), 2 семестъра, редовно обучение
- Прием на документи – от 1.2.2017 г. до 10.2.2017 г. от инспектор Валентина Едуард – стая 320, тел. 9706237
- Събеседване на английски език – 10.2.2017 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Молба по образец
2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше училище и ксерокопие на дипломата. Оригиналът се връща след сверка. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал /или нотариално заверено копие/ за завършилите други висши училища, а за завършилите Софийския университет – копие на приложение към дипломата, заверено с подпис и печат от отдел “Студенти” на съответния факултет.
3. Лична карта.
4. За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна. 5. Квитанция за внесена такса по 30 лв. в касата на ФНПП /стая 221/.Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че на 14 февруари 2017 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе тържествен Факултетен съвет за връчване дипломите на завършилите студенти от ОКС "Бакалавър" – випуск 2016 и ОКС "Магистър" - дипломирани през юнската Държавна изпитна сесия, които не са си получили дипломите.
Поканваме Ви да се явите в 9,30 ч. в Ректората - фоайето пред аулата, за получаване на тога и полагане на подпис за дипломата.
Абсолвентите трябва да потвърдят присъствието си на цвремонията до 31.01.2017 г. при съответния инспектор по студентското положение!


конференция с международно участие на тема:
„Достъп до изкуство за зрително затруднени”ГРАФИК
за плащане таксите за обучение за летен семестър на уч.2016/2017 г.
ОКС „Магистър“

Начална училищна педагогика /неспециалисти/ - 4 сем. з.о. I курс - 23.01.-27.01.2017 г.
II курс - 16.01.-20.01.2017 г.
Ранно чуждоезиково обучение – 3 сем., з.о. 23.01.-27.01.2017 г.
ПНУП след професионален бакалавър 16.01.-20.01.2017 г.
Начална училищна педагогика /специалисти/ - 2 сем. з.о. 15.02.-28.02.2017 г.
Предучилищна педагогика за завършили други специалности – 4 сем. з.о. 03.01.-31.01.2017 г.
Предучилищна педагогика за завършили специалности с учителска правоспособност – 2 сем. з.о. 03.01.-31.01.2017 г.
Педагогика на масовата и художествена комуникация – з.о. 3 сем.
Мениджмънт на предучилищните заведения – 3 сем. з.о.
03.01.-31.01.2017 г.
Педагогика на зрително затруднените – 3 сем. з.о.
Специална педагогика – 4 сем. з.о.
Логопедия – 4 сем. з.о.
Слухово-речева рехабилитация – 4 сем. з.о.
16.01.-31.01.2017 г.
Логопедия – 4 сем.р.о.
Слухово-речева рехабилитация – 4 сем. р.о.
Ерготерапия на ДВН – 3 сем. р.о.
Специална педагогика – 3 сем. р.о.
01.02.-28.02.2017 г.
Музикална педагогика – 2 сем.р.о.
Музикални и мултимедийни технологии – 2 сем. р.о.
Педагогика и семиотика на ИИ – 2 сем. р.о.
Рекламен дизайн и педагогогика – 2 сем.р.о.
01.02.-28.02.2017 г.
Социална педагогика – р.о. 20-28.02.2017 г.
Спортни дейности и туризъм – р.о. 15.02.-28.02.2017 г.Есенни докторантски четения във ФНПП


На 18 и 19 ноември, 2016 г. във Факултета по начална и предучилищна педагогика се проведоха Есенни докторантски четения.
През първия ден над 50 докторанти от България, Гърция и Кипър, обучаващи се във ФНПП, взеха участие в двудневното събитие със свои доклади, които бяха издадени в електронен сборник. Участниците показаха и разказаха за своите научни търсения, както и за изводите, до които са стигнали в своите разработки. Осем от тях получиха сертификат за най-добре представени доклади на форума.
През втория ден Есенните докторантски четения преминаха в обучение на докторантите по две дисциплини от индивидуалния им учебен план - Основни принципи при разработването на дисертационен труд и Методология на разработването и публикуването на научна публикация.
Дейностите по Есенните докторантски четения във ФНПП се финансират по проект № 61 от на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“ за частично финансиране на научни или творчески форуми. ФНИ


НОВ КУРС СДК


Монтесори философия в съвремeнното общество
Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ