МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Кандидат магистърска кампания за учебната 2017/2018 година.


Информация и срокове
Магистърски програми
Места за прием
Годишни такси


Класиране - платено обучение
Информация за записване на новоприетите магистри

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ“


1. Магистърска програма „Логопедия“, задочно обучение, 1 курс, започва на 02.11.2017 г. от 8,30 ч. Среща с проф. д-р Стиляна Белчева, дм, във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“, задочно обучение.

2. Магистърска програма „Логопедия“, редовно обучение, 1 курс, започва на 09.11.2017 г. от 9,00 ч. Среща с проф. дпн Цветанка Ценова във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“, редовно обучение.

3. Магистърска програма „Логопедия-КНР“, редовно обучение, 1 курс, започва на 20.11.2017 г. от 9,00 ч. Среща с проф. дпн Цветанка Ценова във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“-КНР, редовно обучение.


Разписи за зимен семестър на учебната 2017-2018 г., ОКС Бакалавър, редовно обучениеДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – октомври 2017 г.
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
И ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”Международна програма за помощник-учители по английски език в ИспанияИЗВЪНРЕДЕН И ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ+ В ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА 2017-2018 ГОДИНАУважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ