МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“


Магистърска програма „Специална педагогика“, 1 курс , задочно обучение, започва на 23.11.2017 г. от 9,30 часа в 204 к. с проф. д-р Катерина Караджова.

Магистърска програма „Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения“, 1 курс, редовно обучение, започват на 23.11.2017 г. от 10,00 часа в 204 к.


ИНФОРМАЦИЯ


Занятията на записаните студенти от магистърска програма "Ранно чуждоезиково обучение в началните класове", I семестър на учебната 2017/ 2018 г. стартират на 20.11.2017 г. в 9.00 ч., каб. 207 с доц. Т. Казанджиева


Сесия за студенти, неположили всички семестриални изпити: последен курс на обучение - ноември 2017 г.


График на изпитите


ИНФОРМАЦИЯ


Занятията за студентите от магистърска програма „Предучилищна педагогика/за завършили други специалности/“ - 1 курс, 1 семестър – започват на 01.12.2017 и продължават до 08.12.2017 включително. Студентите следва да се явят на 01.12.2017 в 9.00 на 5 етаж във ФНПП.

Занятията за студентите от магистърска програма „Предучилищна педагогика/за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност/“ - 1 курс, 1 семестър – започват на 01.12.2017 и продължават до 11.12.2017 включително. Студентите следва да се явят на 01.12.2017 в 9.00 на 5 етаж във ФНПП.


ИНФОРМАЦИЯ


Магистърска програма ПНУП-СПБ
Начало на трети семестър: 11.11.2017
Начало на пети семестър: 09.11.2017
Конкурс за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за 2017 / 2018 г. – Заминаващи студентиИНФОРМАЦИЯ
ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ „Графичен Дизайн“, 1 КУРС, УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА


Учебните занятия на магистърска програма Графичен дизайн – редовно обучение ще започнат от 02.11.2017 г. Предварителна среща с ръководителя на програмата проф.д-р Лаура Димитрова на 30.10.2017 г. от 9 ч. в 608 зала.
Разпис на занятията


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ „ЛОГОПЕДИЯ“


1. Магистърска програма „Логопедия“, задочно обучение, 1 курс, започва на 02.11.2017 г. от 8,30 ч. Среща с проф. д-р Стиляна Белчева, дм, във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“, задочно обучение.

2. Магистърска програма „Логопедия“, редовно обучение, 1 курс, започва на 09.11.2017 г. от 9,00 ч. Среща с проф. дпн Цветанка Ценова във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“, редовно обучение.

3. Магистърска програма „Логопедия-КНР“, редовно обучение, 1 курс, започва на 20.11.2017 г. от 9,00 ч. Среща с проф. дпн Цветанка Ценова във фоайето на факултета. Разписите на занятията ще бъдат допълнително качени на сайта на факултета: Раздел Учащи – Разписи на занятия – Магистри – Магистърска програма „Логопедия“-КНР, редовно обучение.


Разписи за зимен семестър на учебната 2017-2018 г., ОКС Бакалавър, редовно обучениеИЗВЪНРЕДЕН И ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ+ В ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА 2017-2018 ГОДИНАУважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ