МОБИЛНИ
Указания за попълване на документацията за записване на новоприетите студенти.


Практически семинар "Медийни технологии в Софийския университет - 20 години традиция"
Вижте и във FacebookС Ъ О Б Щ Е Н И Е
Учебните занимания на студентите от магистърска програма начална училищна педагогика - за завършили други специалности - I курс, ще започнат на 04.01.2019 г. от 08.30 часа.С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за студентите от магистърска програма „Начална училищна педагогика – за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност“ – (1 година)
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗАПОЧВАТ НА 15.11.2018 г. (ЧЕТВЪРТЪК) в 08:30 часа в зала 230.
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ДВА /2/ ЦИКЪЛА:
От 15.11.2018 г. до 21.12.2018 г. - ЛЕКЦИИ
От 03.01.2019 г. до 11.02.2019 г. - УПРАЖНЕНИЯОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.11., 01.12., 02.12, 07.12., 08.12., 09.12.2018.ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА/ЗА ЗАВЪРШИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ/, ПЪРВИ КУРС, ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.11., 01.12., 02.12, 06.12.,07.12., 08.12., 09.12., 10.12.2018.До студентите I курс ОКС Магистър, по МП Специална педагогика (за завършили други педагогически специалности), задочно обучение.
Първите лекции ще се проведат на 29.11.2018 г., от 10.00 ч., с проф. Катерина Караджова - 1 етаж-фоайето.КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2018/2019

Факултетът по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет става Факултет по науки за образованието и изкустватаУважаеми педагогически специалисти,
в раздел "Учащи" ще намерите курсове за ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, които предлага ФНПП.КУРСОВЕ СДК


Монтесори педагоката в съвременното общество - предучилищен етап

Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в детската градина и дома

Арт терапевтични подходи при деца със специални образователни потребности (ДСОП)
НОВ КУРС СДК


Компютърно моделиране
Уважаеми студенти,
уведомяваме ви, че в системата MOODLE има анкета, в която можете да изразите своето мнение за преподавателите, които водят дисциплините, включени в учебния план на съответната специалност.Вижте по-стари съобщенияЗа ФНПП

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

• ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
• НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
• СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
• СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНО ДЕЛО
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
• МУЗИКА
• ЛОГОПЕДИЯ
• ПЕДАГОГИКА НА МАСОВАТА И ХУДОЖЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
• ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ